farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Farní postní štafeta

Nabídka pro postní dobu 2021. Vždy v pondělí a ve čtvrtek vytvoří jeden z farnosti výzvy, které vás mohou inspirovat. Pokud byste je chtěli dostávat mailem, dejte vědět na petrasovsky@bip.cz

 • 1) Štafetář tedy vybere svůj oblíbený krátký úryvek z Písma a okomentuje ho dvěma či třemi větami. V následujících několika dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) si můžete udělat jednou alespoň 20 min. čas, abyste se nad tímto úryvkem modlili.
 • 2) Vybere pro ostatní jeden skutek pokání, který v následujících dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) můžete vykonat (růženec, litanie, obdarování potřebného, telefonát zapomenutému příbuznému atd.)
 •  3) Vybere pro ostatní úryvek z Písma o délce 5 kapitol, který si v následujících dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) můžete přečíst.

Zatím rozeslané postní výzvy:

22. – 24. 2. 2021 / autor výzev: Pavel Petrašovský

 1. Písmo k rozjímání: 2Kor 5,18-21: Vypadá to, že nejde ani tak o to, aby se (rozhněvaný) Bůh smířil s námi, ale spíš o to, abychom se my smířili s Bohem. Bůh o to stojí tak moc, že svého Syna ztotožnil s hříchem! (Těžko říct, co to znamená.) Co mi brání v tomto smíření, o které Bůh tak usiluje?
 2. Skutek pokání: Pomodlit se křížovou cestu se zastaveními v délce jedné SMS
 3. Písmo k četbě: Kaz 1-5

25. – 28. 2. 2021 / autor výzev: XY

 1. Písmo k rozjímání: Jan 4, 6-14: Ježíš touží po našem přátelství, důvěře, lásce. Pro mě je snadnější přistupovat k Bohu jako ta, která očekává podporu, vyslyšení (podobně jako to čekají děti od rodičů). Zapomínám, že Ježíš chce, abych se k Němu obracela podobně jako to bývá v partnerských vztazích, kdy očekávání, podpora bývají na obou stranách, je to vzájemné, kdy On může očekávat utišení žízně po důvěře, věrnosti, naslouchání a lásce.
 2. Skutek pokání: Najděte si místo, kde budete sami, např. venku na procházce, a mlčte, nic neplánujte ani neřešte, zkuste si uvědomit, že je Bůh s Vámi, nebo jenom pozorujte přírodu kolem sebe. A pokud to bude v souladu s tím, co máte v srdci, tak poděkujte Ježíši za dar života, za druhé lidi, ke kterým patříte, a za dar víry.
 3. Písmo k četbě: Jonáš 1-4

1. – 3. 3. 2021 / autor výzev: IB

 1. Písmo k rozjímání: Mk 14, 3: Dobrý skutek, který „vybočuje z řady“, přesahuje všechny meze, někoho možná rozčílí, snad mu nikdo nebude rozumět, ale mně to stojí za to. Nečekám nic zpátky.
 2. Skutek pokání: Napsat pozdrav, pohlednici nebo pár řádek do dopisu třeba staré babičce.  („..vzpomínám na Vás, Bůh Vám žehnej! …“)
 3. Písmo k četbě: kniha Rút (Rt 1-4)

4. – 7. 3. 2021 / autor výzev: Anna Rašková

 1. Písmo k rozjímání: udělejte si asi 20 min. času na rozjímání následujícího úryvku:  J 8,3-11: Známý příběh cizoložnice: Jak snadné je odsoudit, zvláště, když si zakládáme na své dokonalosti. „Jdi a už nehřeš“ – neutápěj se ve výčitkách, zvedni se a jdi, přetvoř své hříchy v něco pozitivního. Jsme vyzýváni k obrácení či spíše k opakovanému obracení.
 2. Skutek pokání: V životě si neseme mnohá zranění. Cestou k usmíření může být modlitba za toho, kdo nám ublížil – nabízím desátek bolestného růžence – Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž – a pro rozjímání několik námětů z živého růžence:  Pána Ježíše odsoudili na smrt. – „Nesuďte a nebudete souzeni.“ (Lk 6,37) / Pán Ježíš padá pod křížem. – „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mk 8,34) /  Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. – „Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon.“ (Gal 6,2) / Veronika podává Pánu Ježíši roušku. – „Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
 3. Písmo k četbě: Žalm 1, 8, 16, 22 a 42

8. – 10. 3. 2021 / autor výzev: Blanka Nosková

 1. Písmo k rozjímání: 1Jan 3,16-18: Míra Ježíšovy lásky k nám je jeho smrt na kříži. I já jsem povolán milovat své bližní až do této míry. Možná od nás Bůh nežádá hned naši smrt, ale v každé chvíli mohu své bratry zcela konkrétně milovat.
 2. Skutek pokání: Prohlédnu si všechny kouty na stropech v bytě/domě a vymetu/vysaju z nich pavučiny (dle fyzických možností).
 3. Písmo k četbě: Ef 1-6

11. – 15. 3. 2021 / autor výzev: Terezie Rímešová

 1. Písmo k rozjímání: Sk 20, 10-11: Mějme jeden pro druhého otevřenou náruč, buďme klidní, hledejme život všude ve všech a  ve všem.
 2. Skutek pokání: Odpustit sobě, bližnímu, vzbudit lítost a ochotu ke změně nebo zajít ke svátosti smíření.
 3. Písmo k četbě: Píseň Písní (celá nebo libovolné 4 kapitoly)

16. – 18. 3. 2021 / autor výzev: Aleš Nosek

 1. Písmo k rozjímání: Žalm 121 – Pozvedám své oči k horám: odkud by mi přišla pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten jenž tě chrání.
 2. Skutek pokání: V zdravém těle zdravý duch –  ujděte tento týden najednou pár kilometrů venku na čerstvém vzduchu, v přírodě nebo alespoň poblíž přírody. Minimálně 5 km, nejlépe 10 km.
 3. Písmo k četbě: První list Petrův – celý

19. – 23. 3. 2021 / autor výzev: Stanislav Vydlák

 1. Písmo k rozjímání: Jan 8,10-11 : „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? … Jdi a už nehřeš!“… – dokážu i já sám nejen neodsuzovat, ale i neposuzovat, když nevím kdo, proč, jak…?
 2. Skutek pokání: Jsme v týdnu po postní neděli „radostné“. Zkusme si vzpomenout na náš nejradostnější zážitek loňského roku a poděkovat za něj tomu, s kým a nebo díky komu jsme jej prožili, příp. za něj i za sebe poděkujme Pánu, že nám jej dal prožít.
 3. Písmo k četbě: 2Kor 1-5

26. – 29. 3. 2021 / autor výzev: Miroslav Kováčik

 1. Písmo k rozjímání: Jon 4,1: „Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.“ – Jak je možné, že si Jonáš dovolí se takto rozezlit, protože Hospodin neztrestal Ninive? Jak to, že Abraham se s Hospodinem handrkuje o spravedlivé ze Sodomy a Gomory jak někde na trhu? Jak může Jeremiáš vyčítat Hospodinovi, že ho nutí k prorokování, ačkoliv mu to přináší jen velké útrapy? Moc se mi líbí tahle židovská „starozákonní“ zbožnost (v mých představách asi naivně idealizovaná) – Nemusím před Bohem vždy jen klečet a recitovat chvály a žalmy. Můžu odporovat, můžu dokonce i vyčítat. Můžu se ptát: „Kde jsi byl, když jsem Tě nejvíc potřeboval?!“ Protože máme už jednou provždy vyjasněno: „Ty jsi můj Bůh. A já náležím Tobě. A jsem za to přes všechny těžkosti rád.“
 2. Skutek pokání: Asi všichni se ve svých modlitbách přimlouváme za nemocné covidem. Věnujme modlitbu i lidem trpícím jinými nemocemi, nezapomínejme na lidi ve vzdálených končinách světa, pro které je a vždy bylo setkání s nebezpečnou nemocí mnohem všednější záležitostí, než tomu bylo ještě před rokem u nás.
 3. Písmo k četbě: Je to trochu rozkouskované, tak se nezlobte: Ezechiel 34, Žalm 23, Jan 10. A kdo chce, může si přidat Žalm 136. Případně si poslechnout https://www.youtube.com/watch?v=N2iJ82kZt8A (pozor pravoslaví! :D)

30. 3. – 3. 4. 2021 /

 1. Písmo k rozjímání: – Iz 49,16: „Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.“ Jsem tak moc pro Boha cenná, tak moc ponořená do jeho lásky, tak moc se o mne stará – jsem nesmazatelně vyrytá v jeho dlani.
 2. Skutek pokání: Napadly mne dvě varianty, píšu obě pro možnost volby: pomodlit se za děti / nějakým způsobem se dotknout krásy božího stvoření, která teď na jaře všude kolem nás vyráží ze země (pohladit mech v lese, dotknout se kůry stromu, najít rašící rostlinku, pocítit chladivou hlínu, pohladit člověka…) a poděkovat. 
 3. Písmo k četbě: inspirovala jsem se a je také „rozkouskované“: Gn 1, Gn 2, Žl 103, Žl 148