Farní postní štafeta

Nabídka pro postní dobu 2021. Vždy v pondělí a ve čtvrtek vytvoří jeden z farnosti výzvy, které vás mohou inspirovat. Pokud byste je chtěli dostávat mailem, dejte vědět na petrasovsky@bip.cz

 • 1) Štafetář tedy vybere svůj oblíbený krátký úryvek z Písma a okomentuje ho dvěma či třemi větami. V následujících několika dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) si můžete udělat jednou alespoň 20 min. čas, abyste se nad tímto úryvkem modlili.
 • 2) Vybere pro ostatní jeden skutek pokání, který v následujících dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) můžete vykonat (růženec, litanie, obdarování potřebného, telefonát zapomenutému příbuznému atd.)
 •  3) Vybere pro ostatní úryvek z Písma o délce 5 kapitol, který si v následujících dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) můžete přečíst.

Zatím rozeslané postní výzvy:

22. – 24. 2. 2021 / autor výzev: Pavel Petrašovský

 1. Písmo k rozjímání: 2Kor 5,18-21: Vypadá to, že nejde ani tak o to, aby se (rozhněvaný) Bůh smířil s námi, ale spíš o to, abychom se my smířili s Bohem. Bůh o to stojí tak moc, že svého Syna ztotožnil s hříchem! (Těžko říct, co to znamená.) Co mi brání v tomto smíření, o které Bůh tak usiluje?
 2. Skutek pokání: Pomodlit se křížovou cestu se zastaveními v délce jedné SMS
 3. Písmo k četbě: Kaz 1-5

25. – 28. 2. 2021 / autor výzev: XY

 1. Písmo k rozjímání: Jan 4, 6-14: Ježíš touží po našem přátelství, důvěře, lásce. Pro mě je snadnější přistupovat k Bohu jako ta, která očekává podporu, vyslyšení (podobně jako to čekají děti od rodičů). Zapomínám, že Ježíš chce, abych se k Němu obracela podobně jako to bývá v partnerských vztazích, kdy očekávání, podpora bývají na obou stranách, je to vzájemné, kdy On může očekávat utišení žízně po důvěře, věrnosti, naslouchání a lásce.
 2. Skutek pokání: Najděte si místo, kde budete sami, např. venku na procházce, a mlčte, nic neplánujte ani neřešte, zkuste si uvědomit, že je Bůh s Vámi, nebo jenom pozorujte přírodu kolem sebe. A pokud to bude v souladu s tím, co máte v srdci, tak poděkujte Ježíši za dar života, za druhé lidi, ke kterým patříte, a za dar víry.
 3. Písmo k četbě: Jonáš 1-4

1. – 3. 3. 2021 / autor výzev: IB

 1. Písmo k rozjímání: Mk 14, 3: Dobrý skutek, který „vybočuje z řady“, přesahuje všechny meze, někoho možná rozčílí, snad mu nikdo nebude rozumět, ale mně to stojí za to. Nečekám nic zpátky.
 2. Skutek pokání: Napsat pozdrav, pohlednici nebo pár řádek do dopisu třeba staré babičce.  („..vzpomínám na Vás, Bůh Vám žehnej! …“)
 3. Písmo k četbě: kniha Rút (Rt 1-4)

4. – 7. 3. 2021 / autor výzev: Anna Rašková

 1. Písmo k rozjímání: udělejte si asi 20 min. času na rozjímání následujícího úryvku:  J 8,3-11: Známý příběh cizoložnice: Jak snadné je odsoudit, zvláště, když si zakládáme na své dokonalosti. „Jdi a už nehřeš“ – neutápěj se ve výčitkách, zvedni se a jdi, přetvoř své hříchy v něco pozitivního. Jsme vyzýváni k obrácení či spíše k opakovanému obracení.
 2. Skutek pokání: V životě si neseme mnohá zranění. Cestou k usmíření může být modlitba za toho, kdo nám ublížil – nabízím desátek bolestného růžence – Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž – a pro rozjímání několik námětů z živého růžence:  Pána Ježíše odsoudili na smrt. – „Nesuďte a nebudete souzeni.“ (Lk 6,37) / Pán Ježíš padá pod křížem. – „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mk 8,34) /  Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. – „Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon.“ (Gal 6,2) / Veronika podává Pánu Ježíši roušku. – „Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40)
 3. Písmo k četbě: Žalm 1, 8, 16, 22 a 42
X